Regulaminy

Regulamin dla czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Linia

§ 1. Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Linia.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  A. Zapoznać się szczegółowo z Regulaminem dla czytelników;
  B. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik ma obowiązek informować kierownika biblioteki o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz palenia tytoniu. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie narkotyków, nie mogą przebywać w lokalu bibliotecznym.
 7. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki.
 8. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 9. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 10. Kierownik biblioteki może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 8, jeśli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
 11. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego pozycja. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza – w miarę możliwości książki z innych placówek.
 12. Aktualnie wypożyczoną książkę czytelnik może zamówić.
 13. Wypożyczalnia umożliwia wolny dostęp do regałów.
 14. Wybrane książki należy zarejestrować u bibliotekarza.
 15. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza w celu uzyskania informacji dotyczących książek, doboru lektury i zestawu literatury na interesujący go temat oraz wskazówek co do sposobu pracy z książką.
 16. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 17. W wyjątkowych przypadkach – za zgodą kierownika – niektóre pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczać poza teren biblioteki, po wypełnieniu rewersu. Na czas wypożyczenia cennej lub rzadkiej książki pobiera się kaucję w wysokości ceny rynkowej dzieła.
 18. Ze zbiorów prasowych czytelnik może korzystać na miejscu lub wypożyczać do domu.
 19. Zasady korzystania z czasopism są określone przepisami dotyczącymi księgozbioru.

§ 2. Poszanowanie zbiorów Biblioteki

 1. Czytelnik jest zobowiązany szanować wypożyczone książki, chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić kierownikowi biblioteki.
 3. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

§ 3. Sankcje regulaminowe

 1. Za wysłane upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny znaczka pocztowego.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, szkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
 3. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów.
 4. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości rynkowej dzieła i stopnia jej uszkodzenia. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu lub pozycji o podobnej treści i wartości.
 5. Za zagubiony lub uszkodzony jeden z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność biblioteki.
 6. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 7. Odszkodowania przeznacza się na uzupełnienie księgozbioru.
 8. Jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 9. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać – na podstawie decyzji kierownika biblioteki – czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Czytelnicy mogą zgłaszać kierownikowi wypożyczalni uwagi i życzenia dotyczące funkcjonowania biblioteki.
 2. Czytelnicy mają prawo zrzeszania się i działania w KOLE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI.

Klikając na ten napis można pobrać REGULAMIN w formacie PDF (spakowany zip-em)

Regulamin korzystania z wyposażenia czytelni internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

 1. Czytelnia internetowa jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

2. Czytelnia internetowa jest przeznaczona dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jej usług.

3. Przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem czytelni internetowej.

4. Zabrania się samodzielnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, należy wykorzystywać jedynie programy już zainstalowane.

5. Należy uzgodnić z kierownikiem biblioteki chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputera czytelni, niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

6. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treści powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

7. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego mogą zostać wyznaczone ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby

8. Osoby korzystające z wyposażenia czytelni internetowej są zobowiązane dbać o sprzęt komputerowy, czystość. Przy korzystaniu z komputerów nie wolno spożywać posiłków oraz napojów.

9. Młodzież szkolna korzysta z czytelni przed lub po zajęciach w szkole.

10. W trakcie przebywania w bibliotece należy zachować ciszę i spokój.

11. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba.