Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Linia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biblioteki Publicznej Gminy Linia.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Cierocka.
 • E-mail: linia@bpgl.pl
 • Telefon: +48586768619

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Linia
 • Adres: ul. Szkolna 1
  84-223 Linia
 • E-mail: lina@bpgl.pl
 • Telefon: +48586768619

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Linia, ul. Szkolna 1, 84-223 Linia:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Łąkowej.

Wejście do budynku – z poziomu terenu, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie, bez progów w drzwiach.

Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych dostosowana do przemieszczania się osób na wózkach.

Toaleta znajduje się naprzeciwko wejścia, jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem znajduje się parking, 1 wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu za budynkiem.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Linia, ul. H. Derdowskiego 3, 84-223 Strzepcz:

Wejście do budynku – z poziomu terenu, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie, bez progów w drzwiach.

Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych dostosowana do przemieszczania się osób na wózkach.

Toaleta znajduje się w głębi korytarza, prowadzą do niej 3 stopnie, nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem znajduje się parking, 1 wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy sali gimnastycznej.