Polityka prywatności

Komunikaty | 4 września 2017 09:10

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Linia (84-223 Linia, ul. Szkolna 1);

 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

  3. prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;

  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

  1. imię i nazwisko;

  2. PESEL;

  3. adres zamieszkania;

  4. nr telefonu;

  5. adres e-mail;

  6. karty bibliotecznej;

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Bibliotece Publicznej Gminy Linia.

 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką Publiczną Gminy Linia przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Linia.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece Publicznej Gminy Linia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.